Anbi en Financiën

Onze kerkelijke gemeente is een zogenaamde ANBI instelling. Dat betekent dat giften aan de kerkelijke gemeente fiscaal aftrekbaar zijn. Indien u overweegt om periodiek aan de kerk te schenken dan kun u dat vastleggen in een formulier met een looptijd van minimaal 5 jaar of langer, dat bepaalt u zelf. Hierdoor is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar.
Hier kunt u dit formulier downloaden.

Om aan de ANBI status te kunnen voldoen publiceren wij op deze pagina ons jaarlijkse
activiteitenplan, het lange termijn beleidsplan en een overzicht van de financiën van zowel het College van Diakenen als het College van Kerkrentmeesters.
De kerk wordt bestuurd door de kerkenraad


Algemene gegevens College van Kerkrentmeesters

KvK-nummer CvK Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe: 76411850

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe
RSIN/Fiscaal nummer: 824124807
Website adres: http://protestantsegemeentelagezwaluwe.nl
E-mail: leen.tennapel@gmail.com
Adres kerkgebouw: Kerkstraat 49
Postcode: 4926 CV
Plaats: Lage Zwaluwe
Postadres secretariaat: Zicht 9
Postcode: 4765 DD
Plaats: Zevenbergschen Hoek

Algemene gegevens College van Diakenen

KvK-nummer Diaconie Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe:   76412326

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe
RSIN/Fiscaal nummer: 824124819
Website adres: http://protestantsegemeentelagezwaluwe.nl
E-mail: gonnyvansteeg@ziggo.nl
Adres kerkgebouw: Kerkstraat 49
Postcode: 4926 CV
Plaats: Lage Zwaluwe
Postadres secretariaat: Schoven 7
Postcode: 4926 DR
Plaats: Lage Zwaluwe

De Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en
sacramenten”.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk
wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5
lid 1 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is,
te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2
boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in
ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent
het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden,
de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op
de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op
de Protestantse gemeente en op de diaconie van de Protestantse gemeente
te Lage Zwaluwe .

Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden,
die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken, Ordinantie 11 – versie mei 2018 (pagina 74 – 84)

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van
de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken, Ordinantie 11 – versie mei 2018 (pagina 74 – 84)

Doelstelling/visie.
 De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst,
de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link:
Beleidskader De toekomst open tegemoet – Protestantse Kerk in Nederland 2021 – 2025
Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Lage Zwaluwe kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan_PG Lage Zwaluwe_2020-2024

Beloningsbeleid:
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de
Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar
afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en
het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente
en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
De aandachtspunten voor 2016 kunt u vinden via deze link:  Aandachtspunten 2018 – 2020

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden,
kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
Dit wordt cijfermatig in beeld gebracht in de Jaarrekening Gemeente.
Het plaatselijk diaconaal werk vertoont ook een grote mate van continuïteit.
Dit wordt cijfermatig in beeld gebracht in de Jaarrekening Diaconie.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
De jaarrekeningen en begrotingen, van zowel de gemeente als de diaconie, kunt u vinden via onderstaande links:

Jaarrekening 2017 Gemeente
Begroting 2019 Gemeente
Jaarrekening 2018 Gemeente
Begroting 2020 Gemeente
Jaarrekening 2019 Gemeente
Begroting 2021 Gemeente
Jaarrekening 2020 Gemeente
Begroting 2022 Gemeente
Jaarrekening 2021 Gemeente
Begroting 2023 Gemeente
Jaarrekening 2022 Gemeente
Begroting 2024 Gemeente

Jaarrekening 2017 Diaconie
Begroting 2019 Diaconie
Jaarrekening 2018 Diaconie
Begroting 2020 Diaconie
Jaarrekening 2019 Diaconie
Begroting 2021 Diaconie
Jaarrekening 2020 Diaconie
Begroting 2022 Diaconie
Jaarrekening 2021 Diaconie
Begroting 2023 Diaconie
Jaarrekening  2022 Diaconie
Begroting 2024 Diaconie

Toelichting Gemeente
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde
inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen,
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke
bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de
instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van
kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de
kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Toelichting Diaconie
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde
inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun
bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of
geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming.
De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen
organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand
houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en
beheer van de diaconale bezittingen.